Záruční podmínky

Laminátové a dýhované podlahy

Pro prodej laminátových a dýhovaných podlah platí záruční podmínky v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen „OZ“ ), s tím, že za níže uvedených podmínek poskytuje společnost Podlahy Felix rozšířenou záruku.

Záruka odolnosti laminátových a dýhovaných podlah firmy MEISTER proti otěru.

I. Záruka: Společnost Podlahy Felix, poskytuje záruku na podlahu nad rámec zákonných práv uvedených v OZ podle následujících záručních podmínek, tak, že: u zakoupeného produktu nedojde v průběhu záruční lhůty při užívání způsobem odpovídajícím účelu použití k otěru dekorační vrstvy/dýhy. Za otěrem poškozené místo se považuje plocha, jejíž nášlapná vrstva/vrstva dýhy je minimálně v ploše 1 cm2 odstraněna až na nosný materiál, přičemž jsou ze záruky vyjmuty otěry v oblasti hran jednotlivých podlahových lamel.

II. Doba trvání záruky: Doba trvání záruky vyplývá ze záruční doby uvedené na výrobku pro konkrétní, popsaný způsob užívání.

III. Záruční podmínky: Podlaha musí být položena a následně udržována dle příslušného návodu firmy MEISTER, přiložených pokynů a v prostředí odpovídajícím daným parametrům zakoupeného výrobku. Materiál je třeba před pokládkou zkontrolovat ohledně případných poškození nebo vad. Nepřiměřené zatížení podlahy, které neodpovídá účelu, jakož i mechanické poškození a nedodržení návodu k údržbě produktu, záruku vylučuje.
IV. Nahlášení reklamace: Každá reklamace musí být nahlášena písemně firmě Podlahy Felix. K reklamaci je nutno přiložit originál faktury společnosti Podlahy Felix, potvrzující zakoupení produktu u společnosti Podlahy Felix. Tento doklad platí jako Záruční list. Pokud zákazník nepředloží originál dokladu o koupi zboží – tedy neprokáže, že zboží zakoupil od společnosti Podlahy Felix, společnost
Podlahy Felix za záruku neodpovídá. Po obdržení reklamace je firma Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves povinna ve čtyřtýdenní lhůtě sdělit zákazníkovi stanovisko, zda byla reklamace uznána či nikoliv. Během této 4 týdenní lhůty je nutno firmě
Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves, nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy, aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku.

V. Rozsah záruky: V případě uznání reklamace, bude podle rozhodnutí firmy Podlahy Felix, poškozená lamela opravena nebo nahrazena materiálem stejné kvality – pokud bude možno, pak ze stejného sortimentu pro celou spolu souvislou plochu, na které došlo k poškození otěrem. Náhradní materiál si může zákazník odebrat bezplatně na adrese Podlahy – MEISTER s.r.o., IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice s vyloučením všech dalších nároků, zejména těch, které se týkají náhrady za demontáž a pokládku, včetně spolu souvisejících nákladů a náhrad škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky.

Dřevěné, korkové podlahy a linolea

Záruční podmínky pro dřevěné, korkové a podlahy z přírodního linolea německého výrobce MEISTER.

I. Záruka: Společnost Podlahy Felix Uhříněves, poskytuje záruku na podlahu nad rámec zákonných práv uvedených v OZ podle následujících záručních podmínek tak, že: u zakoupeného produktu nedojde v průběhu záruční lhůty při užívání způsobem odpovídajícím účelu použití v bytových prostorách ke změnám struktury produktu z důvodu třívrstvého sklížení (lepení). Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným ošetřováním, nepřiměřeným používáním (zejména nadměrným zatížením a opotřebením podlahy), mechanickým poškozením, jako jsou vrypy, rýhy a optické vady, praskliny, změny barvy způsobené světlem, změnou ročních období (slunce,přímé osvětlení apod.). Celkové klimatické podmínky v místnosti mohou vyvolat změny tvaru a barvy jednotlivých lamel. Ze záruky jsou vyjmuty vady vzniklé neodbornou údržbou, čištěním a ošetřováním svrchní vrstvy lamel nevhodnými prostředky, vedoucí k chemickému poškození povrchu a následnému poškození vlhkostí a dále jsou vyjmuty vady vzniklé z toho důvodu, že podlaha se nachází v nevyhovujícím prostředí (např. nedostatečná vlhkost atd…). Záruka se vztahuje výlučně na produkty I. jakosti při použití ve standardně namáhaných bytových prostorách.

II. Záruční doba: Záruční doba na produkty Parkettboden (dřevěné podlahy) PC 350 je 30 let, na produkty Parkettboden PD 600 Tala, PD 500, PD 450, PD 400 Cottage, PS 400, PS 350, PS 300 a PC 300, PC 200, PD 200 je 25 let. Na produkty Korkboden (korkové podlahy) KB 400 S a KC 400 S a Linoleumboden (podlahy z přírodního linolea) LIC 400 S a LIB 400 S je 10 let, vždy od data zakoupení.

III. Záruční podmínky: Podlaha musí být položena a následně udržována dle příslušného návodu firmy MEISTER, přiložených pokynů a v prostředí odpovídajícím daným parametrům zakoupeného výrobku. Především je nutno dodržet pokyny uvedené v návodu na pokládku, týkající se zejména provedení zkoušky vlhkosti podkladu, dodržet způsob pokládky v případě montáže na podlahové topení. Materiál je třeba před pokládkou zkontrolovat ohledně případných poškození nebo vad. Podlahu je třeba udržovat a čistit výhradně dle přiloženého návodu na údržbu za použití specielních, firmou doporučených čistících prostředků. Je třeba vzít na vědomí, že horní povrchová vrstva tvoří ochrannou vrstvu, pod níž se nacházející vrstvy ze dřeva, korku nebo přírodního linolea a podléhá běžnému opotřebení, které není předmětem záruky. Pokud se viditelně projeví opotřebení povrchové vrstvy, je nutno včas povrchovou vrstvu nechat obnovit odbornou firmou. Záruka se proto nevztahuje na škody vzniklé neodbornou pokládkou, čištěním a ošetřováním, tak i na pozdě provedené obnovení opotřebované povrchové vrstvy (Topshield).

IV. Nahlášení reklamace: Každá reklamace musí být nahlášena písemně společnosti Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves. K reklamaci je nutno přiložit originál faktury Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves, potvrzující zakoupení produktu u společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o.. Tento doklad platí jako Záruční
list. Pokud zákazník nepředloží originál dokladu o koupi zboží – tedy neprokáže, že zboží zakoupil od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., společnost Podlahy - MEISTER s.r.o. za záruku neodpovídá. Po obdržení reklamace, je společnost Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves povinna ve čtyřtýdenní lhůtě sdělit zákazníkovi stanovisko, zda byla reklamace uznána. Během této 4 týdenní lhůty je nutno firmě Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves, nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy, aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku.

V. Rozsah záruky: V případě uznání reklamace, bude podle rozhodnutí firmy Podlahy – Podlahy - Felix – Uhříněves, poškozená lamela opravena nebo nahrazena materiálem stejné kvality – pokud bude možno, pak ze stejného sortimentu pro celou spolu souvislou plochu, na které došlo k poškození. Náhradní materiál si může zákazník odebrat bezplatně na adrese Podlahy – MEISTER s.r.o., IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice s vyloučením všech dalších nároků, zejména těch, které se týkají náhrady za demontáž a pokládku, včetně spolu souvisejících nákladů a náhrad škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky.

Kategorie

Porovnat produkty

Žádný produkt k porovnání.

Oblíbené